Articles


Thomas Pähtz

Thomas Pähtz

All surveys by Thomas Pähtz
All products by Thomas Pähtz

1-2 of 2 article(s) found

Magazine 1988/8 Dresden 1988
by Thomas Pähtz, Axel Eger

Magazine 1988/8 buy , page 110
Tournaments
Magazine 1988/8 Potsdam 1988
Match GDR-FRG
by Thomas Pähtz

Magazine 1988/8 buy , page 107
Tournaments