Surveys


Ruy Lopez
RL Smyslov's 3...g6

1-2 of 2 survey(s) found

Yearbook 130 (2019) RL 3.2
A respectable sideline
RL Smyslov's 3...g6
by Luke McShane

Yearbook 130 (2019) buy
Yearbook 19 (1991) RL 3.2
RL Smyslov's 3...g6
by The NIC Editorial team

Yearbook 19 (1991) buy