Surveys


Ruy Lopez
RL Smyslov's 3...g6

1 survey(s) found

Yearbook 19 (1991) RL 3.2
RL Smyslov's 3...g6
by The NIC Editorial team

Yearbook 19 (1991) buy