Surveys


Ruy Lopez
RL Smyslov Variation 9...h6

1 survey(s) found

Yearbook 43 (1997) RL 22.9
RL Smyslov Variation 9...h6
by Adrian Mikhalchishin

Yearbook 43 (1997) buy