Surveys


Ruy Lopez
RL Karpov Variation 9...Nd7

1-2 of 2 survey(s) found

Yearbook 33 (1994) RL 21.14

RL Karpov Variation 9...Nd7
by Georgy Timoshenko

Yearbook 33 (1994) buy
Yearbook 18 (1990) RL 21.9
Theory - The Knight Retreat
RL Karpov Variation 9...Nd7
by Adrian Mikhalchishin, Anatoly Bikhovsky

Yearbook 18 (1990) buy