Articles


Lev Psakhis

Lev Psakhis

All surveys by Lev Psakhis
All products by Lev Psakhis

1 article(s) found

Magazine 1990/7 Murcia 1990
Kasparov-Psakhis match
by Lev Psakhis

Magazine 1990/7 buy , page 58
Matches