Surveys


King's Indian Defence
KI Smyslov Variation 5.Bg5

1 survey(s) found

Yearbook 64 (2002) KI 79.7
Not So Innocuous
KI Smyslov Variation 5.Bg5
by Kick Langeweg

Yearbook 64 (2002) buy