Surveys


Garry Kasparov

Garry Kasparov

All articles by Garry Kasparov
All products by Garry Kasparov

1 survey(s) found

Yearbook 100 (2011) RL 26.7
Painting the Ruy Lopez in New Colours
RL Zaitsev Variation 9...Bb7
by Garry Kasparov

Yearbook 100 (2011) buy