Surveys


Evgeny Sveshnikov

Evgeny Sveshnikov

All articles by Evgeny Sveshnikov
All products by Evgeny Sveshnikov

1-12 of 12 survey(s) found

Yearbook 76 (2005) FR 3.2
Play on Two Flanks - Part I
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 76 (2005) buy
Yearbook 77 (2005) FR 3.3
Play on Two Flanks - Part II
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 77 (2005) buy
Yearbook 20 (1991) FR 3.6
Theory
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 20 (1991) buy
Yearbook 76 (2005) FR 3.6
Play on Two Flanks - Part I
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 76 (2005) buy
Yearbook 77 (2005) FR 3.6
Play on Two Flanks - Part II
FR Advance Variation: Other Lines
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 77 (2005) buy
Yearbook 97 (2010) FR 3.6
New Ideas in the Advance French - Part I
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 97 (2010) buy
Yearbook 98 (2011) FR 3.6
New Ideas in the Frech Advance - Part II
FR Advance Variation 6.a3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 98 (2011) buy
Yearbook 27 (1992) SI 32.9
Theory - La Bourdonnais Variation
SI Kalashnikov Variation 4...e5 5.Nb5 d6
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 27 (1992) buy
Yearbook 80 (2006) SI 46.4
And No Dragons! - Part I
SI Alapin Variation 2.c3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 80 (2006) buy
Yearbook 81 (2006) SI 46.4
...And No Dragons! - Part II
SI Alapin Variation 2.c3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 81 (2006) buy
Yearbook 83 (2007) SI 47.14
Prompted by the Hypermodernists - Part I
SI Alapin Variation 2.c3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 83 (2007) buy
Yearbook 84 (2007) SI 47.6
Prompted by the Hypermodernists - Part II
SI Alapin Variation 2.c3
by Evgeny Sveshnikov

Yearbook 84 (2007) buy